Vi volontärer som driver Handlingar.se tycker det är viktigt att kartlägga vad svenska partier tycker om offentlighetsprincipen och öppna data. Därför har vi gjort en enkät till partierna för att ta reda på om och vad partierna vill göra för att utveckla offentlighetsprincipen och öppna data inför valet 2022 och nästa mandatperiod. I detta blogginlägg redovisar vi svaren vi fått från Sverigedemokraterna.

– Vad tycker ert parti om att medborgare inte har rätt enligt grundlagen att ta del av allmänna
handlingar elektroniskt (digitalt) år 2022? 

Nuvarande ordning är att betrakta som i huvudsak tillfredställande, att ytterligare specificera tekniska lösningar i grundlagen förefaller därför inte påkallat i nuläget.

Sverigedemokraterna anser inte att offentlighetsprincipen behöver specificeras på ett sådant sätt att mediet genom vilka dessa transporteras specificeras; Eftersom offentlighetsprincipen anses gälla oavsett medium och bör självklart göra det även i framtiden.

– Tycker ert parti att elektroniska (digitala) kopior av allmänna handlingar ska kosta pengar?

Givet att delningen av elektroniska handlingar i viss utsträckning kostar arbetstid är det även rimligt att myndigheter tolkar detta som att den kostar pengar, så länge de inte beläggs med avgifter som är så pass stora att de hotar yttrandefriheten.

– Ska medborgare kunna ta del av allmänna handlingar upphandlingar som inte har att göra
med rikets säkerhet att göra?

Offentlighets och sekretesslagen utgör en avvägning mellan olika intressen där skydd för rikets säkerhet kan utgöra en grund för sekretess, men det finns även andra skyddsvärda intressen som det kan finnas skäl att skydda genom sekretess. Det kan vara önskvärt att se över delar av sekretessen som till exempel berör informationsutbyte mellan myndigheter som syftar till att förhindra och beivra brott. Som huvudregel anser vi emellertid att de nuvarande regleringarna är väl avvägda.

– Vad vill ert parti göra för att modernisera den svenska offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen för dagens digitala samhälle?

Vi anser att offentlighetsprincipen som sådan redan är väl anpassad för internet och det digitala samhället. Det är praktiska, snarare än juridiska anpassningar som behövs. En risk är dock att om alltmer av internet primärt regleras av EU-rätten snarare än svensk rätt så kan detta komma att få följdverkningar även på offentlighetsprincipen (som med europeiska mått mätt är väldigt omfattande). Den enskilt viktigaste komponenten i den moderna svenska handlingsoffentligheten är att bevara så mycket av regleringen i Sverige.

– Vilka åtgärder vill ert parti göra för att Sverige ska bli bäst på öppna data?

Det fanns en bred parlamentarisk enighet i kammaren kring implementeringen av Öppna data-direktivet. Betydelsen av digital konkurrenskraft för Sverige är central, och vidareanvändning av offentliga data (under förutsättning att integritetshänsyn respekteras) av t.ex. AI är något Sverigedemokraterna absolut ställer sig bakom.