h2020-clarity

CC-BY-NC-SA 4.0 Traveller_40 2014

CLARITY-projektet undersöker hur regeringen och offentlig sektor kan erbjuda digitala tjänster som ökar medborgarnas förtroende och ökad effektivitet. Transparens och öppen teknik är centrala funktioner.

För detta behövs studier som gjorts på olika målgrupper och att samla lyckade exempel på nya och framväxande teknik. Skillnaden mellan behov och nuvarande kapacitet kartläggs och politik presenteras för Europeiska Kommissionen.

Vilken roll spelar Open Knowledge Sverige i detta projekt?

Open Knowledge Sverige är ansvariga för att kartlägga gemenskaper, organisationer och rörelser inom området och skriva planering i en sammanställande rapport för samarbete emellan dessa. Dessutom, organiserar Open Knowledge Sweden under hösten 2016 en workshop med målgrupper som berörs av projektområdet.

Partners i detta projekt är: Trilaterial Research Ltd (koordinator, UK), Intrasoft International (Luxemburg), Universidad Politécnica de Madrid (Spanien), Waag Society (Nederländerna), Ayuntamiento de Zaragoza (Spanien), Skellefteå kommun (Sverige).

Projektet har fått stöd från EU:s “Horisont 2020”, ett forsknings- och innovationsprogram, enligt bidragsavtal nr. 693 881.

Projekttid:
2016/01/03 till 2018/02/28
Finansiärer:
EU – Horizon 2020-programmet (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/)
Horizon 2020-program: CORDIS – Samhällsutmaningar (http://cordis.europa.eu/programme/rcn/664435_en.html)