Vi volontärer som driver Handlingar.se tycker det är viktigt att kartlägga vad svenska partier tycker om offentlighetsprincipen och öppna data. Därför har vi gjort en enkät till partierna för att ta reda på om och vad partierna vill göra för att utveckla offentlighetsprincipen och öppna data inför valet 2022 och nästa mandatperiod. I detta blogginlägg redovisar vi svaren vi fått från Centerpartiet.

1. Vad tycker ert parti om att medborgare inte har rätt enligt grundlagen att
ta del av allmänna handlingar elektroniskt (digitalt) år 2022?

Offentlighetsprincipen är en viktig hörnsten i den svenska demokratin och det
finns all anledning att se över tillgängligheten för att underlätta för medborgare
att ta del av offentliga handlingar. Vi vill att det ska vara möjligt att ta emot
handlingar elektroniskt. Vi vill dessutom se till att så mycket som möjligt blir
tillgänglig utan att man behöver begära att ta del av handlingarna.

2. Tycker ert parti att elektroniska (digitala) kopior av allmänna handlingar
ska kosta pengar?

Generellt sett nej, men det kan finnas tillfällen när det är motiverat.

3. Ska medborgare kunna ta del av allmänna handlingar upphandlingar
som inte har att göra med rikets säkerhet att göra?

Eftersom upphandlingar vanligtvis är offentliga handlingar har medborgare rätt
att vid begäran få ut dem. Vi tycker det är bra och vill att det fortsatt ska vara
så.

4. Vad vill ert parti göra för att modernisera den svenska
offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen för dagens digitala
samhälle?

Vi vill göra det möjligt att ta del av allmänna handlingar elektroniskt och se en
större tillgänglighet för ökad insyn i det offentliga.

5. Vilka åtgärder vill ert parti göra för att Sverige ska bli bäst på öppna data

Centerpartiet vill att digitala tjänster och system som betalas med skattemedel
som utgångspunkt ska bygga på öppen källkod, öppna API:er och öppen data,
och så nära 5-stjärnad öppenhet enligt Berners-Lee modellen som möjligt.

Extra frågor:

– Tycker ert parti att medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar
elektroniskt (digitalt) oavsett om det är avgiftsbelagt eller inte?

Vi tycker det är önskvärt att offentliga handlingar i så stor utsträckning som möjligt
finns tillgängliga i digital form.

– Vad vill ert parti göra åt att det inte går att ta del av upphandlingsannonser
från myndigheter oavsett om det är direktupphandling eller offentlig
upphandling?

Vi har inget skarpt förslag om det i nuläget. Däremot jobbar vi för att förenkla
regelverket kring offentliga upphandlingar, inom det arbetet skulle ett förtydligande
kring annonser kunna utredas.

– Vad vill ni göra åt aktörer i samhället som använder offentlighetsprincipen för
att publicera känslig information om privatpersoner offentligt t.ex. rättsliga
dokument eller känsliga dokument från sjukvården och samtidigt har
utgivarbevis?

När den här typen av uppgifter samlas som sökbart register och tillgängliggörs till en
så pass bred krets kan det innebära stora problem för den personliga integriteten. Vi
anser därför att det finns skäl att fortsatt utreda om hur ett förtydligande av
grundlagsregleringen kan se ut.

– Vad tycker ert parti om att myndigheter använder dataskyddsförordningen
GDPR som ett skäl för att inte lämna ut allmänna handlingar?

Det är en felaktig tolkning av GDPR och ska naturligtvis inte ske. Allmänna
handlingar ska finnas tillgängliga för medborgare i enlighet med
Offentlighetsprincipen. Vi vill att kompetensen inom Offentlighets- och sekretesslagen
höjs på samtliga myndigheter.

– Hur ser ni på att förnya offentlighetsprincipen och balansen mellan
allmänhetens rätt till insyn för ansvarsutkrävande i skattefinansierade
verksamheter och privatpersoners integritet?

Digitaliseringen av samhället är fantastisk och ger upphov till en mängd möjligheter
till förbättring av såväl välfärd som transparens inom förvaltning. Samtidigt måste
detta alltid vägas mot den enskildes rätt till integritet. Vi är därför positiva till att utreda
hur detta ska hanteras i relation till offentlighetsprincipen i framtiden.

– Vilka åtgärder vill ert parti göra för att den svenska offentlighetsprincipen ska
bli bäst i världen?

Vi vill att offentlighetsprincipen ska vara en levande lagstiftning som följer med i den
tekniska utvecklingen och att den kontinuerligt ska utvärderas så att den är
ändamålsenlig samtidigt som det alltid finns avvägningar kring den personliga
integriteten.

– Vad tycker ni om att avgiftsförordningen kring utlämning av allmänna
handlingar förhindrar för vissa medborgare att ta del av dessa på grund av att
de inte har råd?

Vi ser detta som olyckligt och är positiva till att se över frågan.

– Anser du att digitalisering kräver tillgång till data?

Ja, grunden för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter är att kunna använda
den data som genereras, och dela lärdomarna.

– Kan digitalisering ske i offentlig – privat samverkan?

Ja, vi tror att framtidens digitalisering bäst kommer att utvecklas i samverkan mellan
offentlighet och den privata sektorn.