Vi volontärer som driver Handlingar.se tycker det är viktigt att kartlägga vad svenska partier tycker om offentlighetsprincipen och öppna data. Därför har vi gjort en enkät till partierna för att ta reda på om och vad partierna vill göra för att utveckla offentlighetsprincipen och öppna data inför valet 2022 och nästa mandatperiod. I detta blogginlägg redovisar vi svaren vi fått från Miljöpartiet.

– Vad tycker ert parti om att medborgare inte har rätt enligt grundlagen att ta del av allmänna
handlingar elektroniskt (digitalt) år 2022? 

Offentlighetsprincipen är en hörnsten i den svenska demokratin. Vi anser att det bör finnas en rätt att ta del av allmänna handlingar även digitalt och att detta bör regleras tydligt. Vi har dock i nuläget inga förslag om hur regleringen bör se ut i detalj.

– Tycker ert parti att elektroniska (digitala) kopior av allmänna handlingar ska kosta pengar?

Idag får till exempel en statlig myndighet ta ut en avgift. Vi har för närvarande inte några förslag om att förändra det, men det är viktigt att allmänna handlingar är lättillgängliga och onödiga kostnader för den som begär ut handlingar ska undvikas.

– Ska medborgare kunna ta del av allmänna handlingar upphandlingar som inte har att göra
med rikets säkerhet att göra?

Offentlighetsprincipen är en hörnsten i den svenska demokratin. Utgångspunkten är därför att allmänna handlingar är offentliga. Men det är också viktigt att det finns sekretessbestämmelser som möjliggör att vissa uppgifter inte delas.

– Vad vill ert parti göra för att modernisera den svenska offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen för dagens digitala samhälle?

Vi lever i en alltmer digital värld och det är viktigt att det offentliga verksamheten anpassas efter det. Ett led i det kan vara att göra fler allmänna handlingar tillgängliga digitalt. Vi delar ambitionen med att skapa mer transparens. Samtidigt ser vi också utmaningar bl.a. vad gäller hanteringen av frågor om sekretess och personuppgifter. Vi vill att all data som omfattas av offentlighetsprincipen ska göras tillgänglig för forskning, så länge det inte innebär en integritetsrisk för individen.

– Vilka åtgärder vill ert parti göra för att Sverige ska bli bäst på öppna data?

Miljöpartiet tycker att ökad användning av öppna standarder är bra och att staten ska använda det i högre utsträckning. Genom offentlig upphandling kan offentlig verksamhet gynna öppna standarder, vilket förespråkas i den digitaliseringsstrategi som togs fram under vår tid i regering. 

Miljöpartiet vill också inleda ett samordnat arbete för att skaffa en överblick över datan i den offentliga sektorn, slå fast vad som är möjligt inom befintlig lagstiftning och om det finns möjligheter till och behov av lagändringar. I Sverige finns stora mängder data av hög kvalitet som samlas in i olika verksamheter i den offentlig sektorn. Men forskare och företag som utvecklar till exempel AI-baserade verktyg har bara tillgång till denna data i liten utsträckning. Datan är dessutom oftast inte strukturerad på ett sätt som gör den användbar utan att man måste lägga betydande resurser på att strukturera den. Därför menar vi att det behövs en översyn av hur datan kan bli tillgänglig. Samtidigt som det görs är det viktigt att säkerställa transparens gällande data som samlas in och hur den används, för att motverka diskriminering.