Vi volontärer som driver Handlingar.se tycker det är viktigt att kartlägga vad svenska partier tycker om offentlighetsprincipen och öppna data. Därför har vi gjort en enkät till partierna för att ta reda på om och vad partierna vill göra för att utveckla offentlighetsprincipen och öppna data inför valet 2022 och nästa mandatperiod. I detta blogginlägg redovisar vi svaren vi fått från Socialdemokraterna.

– Vad tycker ert parti om att medborgare inte har rätt enligt grundlagen att ta del av allmänna
handlingar elektroniskt (digitalt) år 2022? 

Det finns idag inget generellt hinder för myndigheter att lämna ut offentliga handlingar digitalt om så önskas och myndigheten gör bedömningen att det inte finns några integritetshinder eller andra bestämmelser som hindrar ett elektroniskt utlämnande. I takt med samhällets och myndigheters digitalisering är det troligt att antalet digitala utlämningar också ökar.

– Tycker ert parti att elektroniska (digitala) kopior av allmänna handlingar ska kosta pengar?

Det regelverk som finns idag tycker vi i grunden fungerar bra och har inga förslag på några förändringar men vi följer utvecklingen.

– Ska medborgare kunna ta del av allmänna handlingar upphandlingar som inte har att göra
med rikets säkerhet att göra?

Grundregeln är att handlingar inom offentlig upphandling är offentlig handling, men vissa undantag finns. Vi tycker att balansen i nuvarande lagstiftning är väl avvägd.

– Vad vill ert parti göra för att modernisera den svenska offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen för dagens digitala samhälle?

Vi har för närvarvarande inga sådan förslag. Ändringar i grundlagarna ska göras med restriktivitet. Med det sagt är alltid beredda att se över vilka förändringar som krävs när samhället förändras och tekniken utvecklas.

– Vilka åtgärder vill ert parti göra för att Sverige ska bli bäst på öppna data?

Den S-ledda regeringen har tagit fram en digitaliseringsstrategi för med det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Den socialdemokratiska regeringen har också drivit igenom lagändringar som började gälla första augusti som ger offentlig sektor ett rättsligt stöd för ett öppet, säkert och effektivt tillgängliggörande av data.